Journal

Zootaxa (ISSN: 11755334)
5005
2
234-240
กรกฎาคม 2021
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

ความจำเพาะทางนิเวศวิทยาและความชอบของชนิดพืชอาศัยต่อการเป็นแมลงรุกรานต่างถิ่นของมอดแอมโบรเซีย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โรคกิ่งแห้งของทุเรียนสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium spp. : การระบาด และ การควบคุมโรค แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.),22 เม.ย. 2021 - 23 เม.ย. 2022