Journal

Article
การใช้เอทีฟอนบ่มผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองระหว่างการส่งออกทางเรือภายใต้มาตรฐานสารพิษตกค้าง
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
49
Issue
4(พิเศษ)
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2018
Page
371-374
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-