Journal

ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรู้คิดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดพร่องเล็กน้อย
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (ISSN: 0859497x)
29
3
189-200
กรกฎาคม - กันยายน 2021
ชาติ
-
-
-
-