Journal

Article
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในยุคความผันผวนของโลก สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Journal
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (ISSN: 26974061)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
52-70
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-