Journal

Article
การศึกษาความเป็นไปได้ของสารเคลือบไคโตซานผสมเอเอ็มพีและแอนโทไซยานินในการตรวจสอบการเกิดสภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนในแบบจาลองภาชนะบรรจุผลิตผลสด
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
52
Issue
1(พิเศษ)
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
Page
25-28
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-