Journal

Article
การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตผักบุ้งจีนในชุดดินตาคลี
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 26975378)
Volume
2
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
Page
59-66
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-