Journal

ปัญหาในการควบคุมพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจดิจิทัลที่ไม่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย ในยุคของ Big Data
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ISSN: 1906425X)
14
1
103-129
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-