Journal

Article
ผลของสภาวะการทำแห้งและระยะเวลาแช่ชาต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของชากลีบบัว
Journal
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (ISSN: 16863070)
Volume
16
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
78-88
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-