Journal

ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ISSN: 27302261)
13
25
61-72
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้า ภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี,21 ส.ค. 2020 - 21 ส.ค. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01396382 ชื่อวิชา Language and Culture in Chinese Corporate,6 ก.ค. 2021 - 8 ก.ค. 2021