Journal

Article
การพัฒนากิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในรายวิชางานอาชีพ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
34
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2019
Page
71-78
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-