Journal

การใช้การประเมินเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น (ISSN: 26976161)
ึ7
6
201-212
มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-