Journal

Article
กลยุทธ์การฟื้นฟูบริการที่สงผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของลูกค้าบัตรเครดิต
Journal
วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ISSN: 27302725)
Volume
7
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
355-373
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-