Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Journal
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (ISSN: 22288287)
Volume
12
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
192-211
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-