Journal

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (ISSN: 22288287)
12
1
192-211
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-