Journal

Article
การประเมินค่าศักย์ความจุบัฟเฟอร์ของโพแทสเซียมในดินเปรี้ยวจัดบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
Volume
51
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2020
Page
232-247
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-