Journal

Article
สัมพันธภาพในครอบครัว ความฉลาดทางจริยธรรม การเผชิญความเครียด และความผาสุกทางใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Journal
วารสารวิจัยทางการศึกษา (ISSN: 19055536)
Volume
15
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
172-187
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-