Journal

ผลกระทบของสภาวะความแห้งแล้งในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ต่อการเพิ่มปริมาณของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดที่มีความเป็นพิษ
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
24
3
1283-1296
กันยายน - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-