Journal

การวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการเล่นในการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยว ในนักกีฬาระดับอาชีพ
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (ISSN: 01252674)
47
2
86-100
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-