Journal

การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการทำวิจัยในช้ันเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ISSN: 22290435)
11
1
13-24
มกราคม - เมษายน 2021
ชาติ
-
-
-
-