Journal

Article
การใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมืองและไก่กระทง
Journal
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand) (ISSN: 00280011)
Volume
39
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2007
Page
39-64
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวเพิ่มสมรรถภาพการลิตไข่ในแม่ไก่ไข่อายุ>55สัปดาห์ 1สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013