Journal

Article
มุมมองของพนักงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้านความพร้อมของบริษัทในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
Journal
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ISSN: 22866809)
Volume
10
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
1-22
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-