Journal

วิวัฒนาการขอการย่อยสลายสารฆ่าวัชพืชอาทราซีนโดยจุลินทรีย์ดิน
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
38
4
293-302
กรกฎาคม - สิงหาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การย่อยสลายและการบำบัดทางชีวภาพของสารกำจัดวัชพืชอาทราซีนในดินประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009571 ชื่อวิชา Soil Management for Food Safety,16 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009451 ชื่อวิชา Soil Microbiology,10 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 009551 ชื่อวิชา Advanced Soil Microbiology,27 ต.ค. 2008 - 16 ก.พ. 2009