Journal

Article
ต้นทุน ผลตอบแทน และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของธุรกิจร้านกาแฟ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Journal
วารสารการบัญชีและการจัดการ (ISSN: 19067933)
Volume
12
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2020
Page
63-82
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-