Journal

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (ISSN: 24081019)
10
3
60-71
กันยายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-