Journal

การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของส่วนประสมการตลาดบริการของการท่องเที่ยวภาตตะวันตก
Solid State Technology (ISSN: 0038111x)
64
2
6004-6016
พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hospitality Industry,5 ก.ค. 2023 - 29 ก.ย. 2023