Journal

ความสามารถในการทำกำไรของเกษตรกรตามรูปแบบโซ่คุณค่าไหมไทยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมในจังหวัดนครราชสีมา
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (ISSN: 19059329)
14
2
25-49
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-