Journal

การศึกษาการพองตัวของข้าวด้วยเครื่องผลิตข้าวพองแบบแผ่น
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408x)
26
2
37-46
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-