Journal

Article
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
36
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2021
Page
84-95
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-