Journal

การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
วารสารวนศาสตร์ไทย (ISSN: 27302180)
39
2
77-90
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-