Journal

การจัดตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อลดภาระการทำความเย็นโดยประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม: กรณีศึกษา
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ (ISSN: 0125278x)
44
1
717-730
มกราคม - มีนาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-