Journal

Article
ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช 2558
Journal
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ (ISSN: 26975009)
Volume
11
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
44-63
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-