Journal

ระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์สำหรับการเพิ่มผลิตภาพของมะนาวโดยอาศัยตรรกศาสตร์คลุมเครือและการคำนวณแบบเอดจ์
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ISSN: 26975440)
17
1
55-70
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-