Journal

Article
การแสดงออกของยีน TPS1 และ TPS2 และค่าพลังงานศักย์ของน้ำในใบในอ้อยสองพันธุ์ภายใต้สภาพขาดน้ำ
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
48
Issue
1
Year
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020
Page
13-22
Class
ชาติ
DOI
10.14456/kaj.2020.2
Related Link
-