Journal

Article
ลักษณะเหยื่อทางจิตของตัวละครคิมจียองจากวรรณกรรมเรื่องคิมจียอง เกิดปี 1982
Journal
วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา (ISSN: 26976382)
Volume
2
Issue
1
Year
มกราคม - ธันวาคม 2020
Page
63-97
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-