Journal

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตลาดน้ำดำเนินสะดวก
วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 26973766)
7
1
104-111
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-