Journal

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กในเขตนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)จังหวัดระยอง
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ (ISSN: 16852354)
15
2
106-120
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-