Journal

Article
ผลิตภาพของน้ำเชิงพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท
Journal
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
Volume
27
Issue
1
Year
มกราคม 2021
Page
16-24
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-