Journal

Article
การเลือกภาษาของป้ายสาธารณะในมหาวิทยาลัยของไทย กรณีศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (ISSN: 26730502)
Volume
27
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
310-341
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-