Journal

Article
การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกนตามมาตรฐาน ISO 9283 ด้วยเลเซอร์แทรกเกอร์
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
33
Issue
110
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
---
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-