Journal

Article
โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องหลังเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ. 2560: กรณีศึกษาหนองหาร จังหวัดสกลนคร
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
Volume
25
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2020
Page
1035-1051
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-