Journal

การจำลองผลกระทบของฝายหินทิ้งต่อสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 24654698)
32
2
---
เมษายน - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมทรัพยากรน้ำ การใช้ประโยชน์ :ผลกระทบของฝายหินทิ้งต่อสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี,2 มี.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020