Journal

ผลของการลดปริมาณโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตและการสะสมธาตุอาหารของคะน้าที่ปลูกในทราย
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
3
3
46-52
กันยายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-