Journal

การเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตของไทยจากความสัมพันธ์แบบไม่ใช่เส้นตรงในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตและเศรษฐมิติแบบ entropy
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ISSN: 2286718x)
9
4
80-87
ตุลาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-