Journal

Article
อิทธิพลของการรับรู้ด้านความรับผิดชอบทางสังคมที่มีต่อความรักในตราสินค้าโดยผ่านชุมชนตราสินค้าที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางกรณีศึกษาชุมชนตราสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทผู้ผลิตอาหาร
Journal
BU Academic Review (ISSN: 26510952)
Volume
19
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
190-206
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-