Journal

การประเมินสภาวะแพร่ระบาดของพยาธิในแปลงหญ้าในฟาร์มม้า
Kasetsart Journal (Natural Sciences) (ISSN: 00755192)
32
3
299-308
กรกฎาคม - กันยายน 1998
นานาชาติ
-
-
-
-