Journal

Article
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีในมุมมองของพนักงานขับรถบรรทุกในประเทศไทย:การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก
Journal
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (ISSN: 22870326)
Volume
10
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
175-188
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-