Journal

Article
ผลของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และโรงเรียน ตามการรับรู้ของครู: การเปรียบเทียบวิธีระหว่างแบบสอบถามกระดาษและแบบสอบถามออนไลน์
Journal
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (ISSN: 26974835)
Volume
33
Issue
3
Year
กันยายน 2020
Page
289-305
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-