Journal

การจัดกล่มทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์ความแปรปรวนขององค์ประกอบสำคัญของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเกษตรของเอธิโอเปียและเอริ เทรีย
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
5
1
40-52
มกราคม - เมษายน 2007
ชาติ
-
-
-
-