Journal

การพัฒนาอุปกรณ์แบบพกพาเพื่อหาปริมาณความชื้นของยางพาราแผ่นดิบด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
28
10
1845-1856
ตุลาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-