Journal

การออกแบบและวิเคราะห์ความเหมาะสมระบบป้องกันอัคคีภัย : กรณีศึกษาห้องอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี(สวิตช์เกียร์)
Journal of Research in Engineering and Technology
20
61
54-65
เมษายน - กรกฎาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-