Journal

Article
การพัฒนาการผลิตไม้หอมกฤษณาเป็นธุรกิจของผู้ปลูกไม่กฤษณา ในตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด
Journal
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
Volume
28
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
Page
240-249
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-